Inhoudsopgave

Als organisatie en bestuur van een onderneming kun je aansprakelijk worden gesteld voor de afdracht van belastingen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de verschuldigde loonbelasting en sociale premies. De aansprakelijkheid kan gelden voor zowel de eigen organisatie als, in bepaalde gevallen, voor derden. Op deze pagina gaan we in op de bestuurdersaansprakelijkheid, inlenersaansprakelijkheid en de ketenaansprakelijkheid. We leggen uit wanneer u aansprakelijk bent. Bovendien bespreken we de mogelijkheden om de aansprakelijkheid te beperken.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Op grond van de invorderingswet kan een bestuurder voor belasting- en premieschulden aansprakelijk worden gesteld als gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het gaat hierbij om gedragingen van een bestuurder die er op gericht zijn de schuldeiser te benadelen. Het zijn gedragingen die een redelijk denkend bestuurder in dezelfde omstandigheden niet zou doen. Een bestuurder kan in een dergelijk geval hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor onder meer de loonbelasting, omzetbelasting en de kansspelbelasting.

Inlenersaansprakelijkheid

In het geval een werknemer wordt uitgeleend aan een derde partij (de inlener) en hij of zij behoudt zijn of haar dienstbetrekking bij de uitlener dan is de inlener hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting en omzetbelasting welke de uitlener verschuldigd is in verband met het verrichten van de door de werknemer uitgevoerde werkzaamheden. De werknemer moet in dit geval onder toezicht en leiding werken van de inlener. Indien aannemelijk kan worden gemaakt dat zowel de inlener als uitlener niets te verwijten valt dan is de inlener vanzelfsprekend niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid bij inlening van personeel kan ook worden voorkomen door aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Werken met een uitlener die is aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid (SNA);
  • De inlener stort een deel van het factuurbedrag af op de G-rekening van de uitlener. De uitlener moet zijn opgenomen in het SNA register. Er moet bovendien voldaan zijn aan de administratieve voorwaarden voor het gebruik van de G-rekening;
  • De inlener kan de identiteit van de ingeleende werknemers aantonen.

Ketenaansprakelijkheid

Indien een aannemer een opdracht uitvoert voor een derde en hierbij gebruik maakt van onderaannemers dan is de aannemer in principe hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde loonheffing en sociale premies van de ingeschakelde onderaannemers. Indien een onderaannemer vervolgens weer een onder-onderaannemer inschakelt is de onderaannemer ook weer aansprakelijk voor de verschuldigde belastingen van deze onder-onderaannemers. Hierdoor ontstaat er een keten van aannemers en onderaannemers die aansprakelijk kunnen worden gesteld. Vandaar de naam ‘ketenaansprakelijkheid’.

De opdrachtgever kan in principe niet aansprakelijk worden gesteld tenzij hij tevens ‘eigenbouwer’ is. Het moet bovendien gaan om werk van stoffelijke aard, waardoor de werkzaamheden van bijvoorbeeld een adviseur buiten de ketenaansprakelijkheid valt. Ook voor de ketenaansprakelijkheid geldt dat de aansprakelijkheid vervalt indien de gehele keten niets te verwijten valt. Ook is een aannemer niet aansprakelijk wanneer het werk geheel of grotendeels op de plaats wordt uitgevoerd waar de aannemer is gevestigd. Het moet dus gaan om werken die op een externe locatie worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de bouw van woningen. Om de risico’s te beperken kan een onderaannemer gebruik maken van een G-rekening. De aannemer stort hier vervolgens de bedragen op die de onderaannemer verschuldigd is aan loonheffingen met betrekking tot het uitgevoerde werk.

G-rekening

Een G-rekening is een soort bankrekening van een onderaannemer of uitlener. Deze rekening wordt gebruikt om de belasting ten aanzien van de loonbelasting, sociale premies en omzetbelasting aan de belastingdienst te voldoen. Het gaat om de belastingen waarvoor de inlener of aannemer aansprakelijk is omdat er personeel is ingeleend of omdat er werkzaamheden zijn uitbesteed aan een onderaannemer. De belastingdienst heeft een eerste pandrecht op het saldo van een dergelijke G-rekening.

Reacties

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's