Inhoudsopgave

Het bestuursverslag werd voorheen in het Burgerlijk Wetboek jaarverslag genoemd. Aangezien er veel verwarring bestond tussen de termen jaarrekening en jaarverslag is besloten om de term te wijzigen in bestuursverslag. Een andere begrip voor voor het verslag welke in de praktijk nog steeds wordt gebruikt is directieverslag. Het belang dat aan het bestuursverslag wordt gehecht is in de loop er jaren toegenomen. Het is dan ook een belangrijk instrument voor het bestuur van een vennootschap om de resultaten van de onderneming toe te lichten. Ook kan in het directieverslag een nadere analyse worden gegeven over niet-financiële informatie die anders niet goed uit de jaarrekening blijken. In dit artikel worden de vereisten besproken.

Wanneer dient een bestuursverslag te worden opgesteld?

Een bestuursverslag dient te worden opgesteld indien een onderneming als middelgroot of groot wordt geclassificeerd. Wanneer een onderneming als middelgroot wordt beschouwd is op onze pagina ‘externe verslaggeving‘ uitgelegd. Hierop bestaan nog enkele uitzonderingen. Wanneer het groepsregime van toepassing is (403-verklaring) hoeft bijvoorbeeld geen bestuursverslag te worden opgesteld.

Ten kantore van de vennootschap

Het bestuursverslag dient samen met de jaarrekening te worden gedeponeerd bij het handelsregister. Wanneer het verslag voor iedereen ter inzage op het kantoor van de vennootschap ligt dan hoeft het verslag niet te worden gepubliceerd. Volstaan kan worden met een schriftelijke verwijzing, waarbij wordt vermeld dat een kopie van het directieverslag beschikbaar is ten kantore van de betreffende onderneming. Veelal wordt in de jaarrekening het volgende opgenomen: “het bestuursverslag ligt ten kantore van de vennootschap”. Aan eenieder die een exemplaar vraagt moet ook daadwerkelijk het verslag worden verstrekt. In de MKB praktijk wordt het opvragen van een bestuursverslag niet tot nauwelijks gedaan.

Aan welke vereisten moet een bestuursverslag voldoen?

De eisen die aan het verslag worden gesteld zijn vastgelegd in artikel 391 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Samengevat staat hierin beschreven dat in het verslag het volgende dient te worden opgenomen:

 • Algemene informatie over de activiteiten, de missie, visie en doelstellingen van de onderneming;
 • Een financiële analyse van de activiteiten gedurende het boekjaar. Besteed hierbij onder meer aandacht aan de ontwikkelingen ten aanzien van de omzet en het behaalde resultaat. Geef verklaringen voor afwijkingen ten opzichte van voorgaand jaar en de begroting;
 • Informatie over aangegane investeringen alsmede de financiering;
 • Geef informatie over de liquiditeitspositie;
 • Geef informatie over de solvabiliteitspositie;
 • Informatie over het personeelsbestand en ontwikkelingen hierin;
 • Risicobeheer: geef aan welke risico’s de onderneming loopt en hoe hierop wordt ingespeeld (internet procedures, kredietverzekering, renteswaps etc.);
 • Financiële instrumenten: geef aan welke financiële risico’s de onderneming loopt, zoals het liquiditeitsrisico, prijsrisico, kredietrisico en kasstroomrisico;
 • Bespreek de activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • Geef informatie over de ontwikkelingen op het gebied van research & development;
 • Sta stil bij de toekomst en verwachtingen voor het komende jaar. Onder andere op het gebied van de personeelsbezetting, investeringen, financiering etc.

Voorbeeld bestuursverslag

Via onderstaande link kunt u een gratis voorbeeld downloaden van het bestuursverslag / directieverslag. Indien u dit voorbeeld gebruikt voldoet u aan de wet- en regelgeving die hieraan is gesteld.

Reacties

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's