De Nederlandse economie is sterk afhankelijk van de export. Veel goederen en diensten worden geleverd respectievelijk verricht in het buitenland. Ondernemers die zaken doen met het buitenland lopen vaak tegen de volgende vraag aan: met welk BTW-tarief dien ik te factureren wanneer ik goederen lever of diensten verricht in het buitenland? Op deze pagina wordt die vraag beantwoord.

Klik op onderstaande link om een schema te downloaden waarmee u kunt bepalen welke BTW u in rekening moet brengen:

BTW schema

Levering en inkoop van goederen binnen de EU (intracommunautaire prestaties)

De hoofdregel bij de verkoop van goederen aan het buitenland is dat de goederen worden belast in het land waar de goederen naar toe gaan. In Nederland kan dan het 0%-tarief worden toegepast: er is sprake van een zogenaamde intracommunautaire levering (ICL). Om dit 0%-tarief te kunnen toepassen moet een ondernemer aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

 • Aangetoond moet worden dat de goederen naar een andere EU-lidstaat zijn vervoerd. Dit bewijs kan geleverd worden met een betaling vanuit het buitenland, de CMR, vrachtbrief, factuur etc.
 • Middels het BTW-identificatienummer (of ander bewijs) moet aangetoond kunnen worden dat goederen in de andere EU-lidstaat zijn onderworpen aan de BTW-heffing ter zake van een intracommunautaire verwerving (ICV)

Voorbeeld I: verkoop van goederen aan een Belgische ondernemer

Een Nederlandse ondernemer verkoopt goederen vanuit haar magazijn in Nijmegen aan een Belgische ondernemer met een BTW-identificatienummer. De Nederlandse ondernemer verricht een intracommunautaire levering tegen het nultarief. De Belgische ondernemer verricht een intracommunautaire verwering en is hier Belgische omzetbelasting over verschuldigd.

De Nederlandse ondernemer in bovenstaand voorbeeld dient de omzet aan te geven onder 3b Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU op de aangifte. Daarnaast moet hij een opgaaf intracommunautaire prestaties indienen (opgaaf ICP).

Goederen inkopen van een onderneming binnen de EU

Wanneer een Nederlandse ondernemer goederen inkoopt in een ander EU-land dan doet de ondernemer een intracommunautaire verwerving (ICV). ICV’s zijn belast met BTW. De ICV is belast in het land waar de goederen aankomen oftewel het bestemmingsland. Dit betekent dat de Nederlandse ondernemer (de afnemer) de BTW zelf moet berekenen tegen het tarief dat van toepassing is en moet opnemen in de BTW-aangifte. Als de afnemer de verworven goederen gebruikt voor belaste prestaties dan mag de ondernemer de BTW in verband met de intracommunautaire verwerving direct in dezelfde BTW-aangifte in aftrek brengen. De Nederlandse ondernemer geeft de intracommunautaire verwerving dan aan onder 4b en 5b in de aangifte.

Overbrenging van eigen goederen naar een land binnen de EU

Op het moment een Nederlandse ondernemer haar goederen overbrengt naar België is er sprake van een fictieve levering. De goederen gaan namelijk de grens over met de intentie om deze in België te verkopen. Op het moment dat de goederen de grens over gaan moet de ondernemer een intracommunautaire levering in Nederland aangeven en een intracommunautaire verwerving in België. Over de verkoop van de goederen in België is vervolgens Belgische BTW verschuldigd. Let op: er gelden tal van uitzondering. Hiervoor wordt verwezen naar de website van de belastingdienst.

ABC-transacties

ABC-transacties houden verband met goederen die van het ene naar het andere land gaan, waarbij minimaal drie ondernemers zijn betrokken. Van een ABC-levering is bijvoorbeeld sprake van wanneer A goederen verkoopt aan B en B de goederen vervolgens doorverkoopt aan C. A levert echter de goederen direct aan C.

Voorbeeld II: ABC-levering

Ondernemer A in Nederland verkoopt goederen aan ondernemer B in Duitsland. De Duitse ondernemer verkoopt de goederen door aan ondernemer C in België, waarbij het ondernemer A vraagt om de goederen direct aan ondernemer C te leveren.

De eerste levering van A naar B is een levering aan een ondernemer in een andere EU-land. Het vervoer van de goederen maakt onderdeel uit van deze levering. In deze situatie dient A een factuur met 0% BTW te versturen aan B. De Duitse ondernemer B moet zich registreren in België als btw-plichtige ondernemer en geeft daar zijn intracommunautaire verwerving aan.

De tweede levering betreft een binnenlandse levering. De goederen zijn namelijk direct naar België gegaan. B dient hiervoor Belgische BTW in rekening te brengen aan C.

Vereenvoudigde ABC-levering

In bovenstaande situatie is er sprake van een ABC-levering tussen drie EU-landen en kan de vereenvoudigde ABC-levering worden toegepast. Het is namelijk onwenselijk dat ondernemer B zich moet registreren in het land van C.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de vereenvoudigde levering ontvangt B een factuur met 0% BTW (conform hierboven beschreven situatie). B geeft vervolgens een intracommunautaire verwerving aan op haar periodieke aangifte in eigen land. De tweede transactie (van B naar C) wordt aangemerkt als een tweede intracommunautaire levering. B stuurt een factuur zonder BTW, waarbij B zowel zijn eigen als de het BTW-identificatienummer van C op de factuur vermeld. Bovendien moet B vermelden dat de belastingschuld inzake de levering naar C wordt verlegd. Op deze manier weet C dat sprake is van een vereenvoudigde ABC-levering. B geeft de levering aan in zijn BTW-aangifte en opgaaf ICP. Ondernemer C berekent zelf de verschuldigde BTW en geeft deze aan in zijn eigen land. Let op: er gelden tal van uitzonderingen en bijzonderheden. Neem voor meer informatie contact op met de belastingdienst of een financieel deskundige.

Afstandsverkopen binnen EU

Bij de levering van goederen aan particulieren in een andere EU-lidstaat is BTW verschuldigd in het land waar het vervoer of de verzending aanvangt (zie voorbeeld III).

Voorbeeld III: verkoop van goederen aan een Belgische particulier

Wanneer een Nederlandse ondernemer haar goederen verkoopt aan een Belgische particulier is er sprake van een levering die belast is met Nederlandse omzetbelasting.

Deze situatie doet zich onder andere voor bij ondernemers die goederen verkopen via een webshop aan een ander EU-land. Hierdoor is het voor ondernemers aantrekkelijk om het vervoer aan te laten vangen in het land waar het BTW-tarief zo laag mogelijk is. Om te voorkomen dat dit op grote schaal plaatsvindt is de afstandsverkopen regeling ingevoerd. Op basis van deze regeling is er BTW verschuldigd in het land van aankomst van de goederen ingeval de leveringen een bepaalde omzet overschrijden. Voor Nederland en Duitsland geldt bijvoorbeeld een drempelbedrag van €100.000 (situatie 2014).

Naast de overbrenging van eigen goederen naar een ander EU-land, de ABC-transacties en de regeling afstandsverkopen bestaan er nog tal van andere regelingen, uitzonderingen en bijzonderheden. Neem in geval van twijfel contact op met de Belastingdienst of een deskundige op het gebied van de omzetbelasting.


Levering en inkoop van goederen buiten de EU (uitvoer en invoer)

Door globalisering zijn veel ondernemers in staat om een producten buiten de landsgrenzen te verkopen. Niet alleen binnen Europa, maar ook buiten de Europese Unie aan landen als de Verenigde Staten, Brazilië en China.

Over goederen die de EU verlaten hoeft geen BTW te worden betaald. Het maakt hierbij niet uit of de goederen aan een onderneming of aan een particulier worden verkocht. Als voorwaarde voor de toepassing van het 0%-tarief moet de ondernemer aan kunnen tonen dat er daadwerkelijk sprake is van uitvoer (vervoer naar een land buiten de EU). De uitvoer moet aannemelijk worden gemaakt (de bewijslast is vormvrij) en kan worden aangetoond met bijvoorbeeld de factuur aan een buitenlandse afnemer, de vrachtbrieven, betalingen uit het buitenland, facturen van ingeschakelde transporteurs, douanebescheiden etc.

Overbrenging van eigen goederen naar een land buiten de EU
Wanneer eigen goederen naar een land buiten de EU worden gebracht, bijvoorbeeld Amerika, dan is over deze “levering” geen BTW verschuldigd. Er hoeft dan ook niets aan te worden gegeven in de BTW-aangifte in tegenstelling tot de overbrenging van eigen goederen naar een land binnen de EU.

ABC-transacties met een land buiten de EU

Hiervoor hebben we al geschreven over ABC-transacties binnen de EU. Wanneer in het voorgaande voorbeeld ondernemer C niet is gevestigd in België, maar in Amerika dan mag het nultarief worden toegepast op alle tussenliggende leveringen. Hierbij geldt de verplichting dat de uitvoer moet kunnen worden aangetoond en de verplichting om aan de leverancier opdracht tot uitvoer af te geven.

Goederen inkopen buiten de EU (invoer)

De hoofdregel bij invoer van goederen is dat de import belast is in het land waar de goederen ontvangen worden. Er dient omzetbelasting over de douanewaarde te worden betaald. De douanewaarde bestaat uit:

 • De vergoeding of transactiewaarde van de goederen;
 • De bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming binnen de EU (commissie, verpakking, vervoer en verzekering);
 • De belastingen (geen BTW) en heffingen bij invoer uit niet-EU landen.

De verschuldigde BTW dient betaald te worden aan de Belastingdienst van het land waar de goederen binnenkomen. De BTW dient te worden betaald bij de douane of via de BTW-aangifte wanneer de ondernemer over een vergunning artikel 23 beschikt. Deze vergunning kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

De verschuldigde BTW kan als voorbelasting worden afgetrokken in de BTW-aangifte als u recht hebt op aftrek van BTW. Bent u als ondernemer gevestigd in Nederland, maar komen de goederen aan in bijvoorbeeld Duitsland. Dan dient u de BTW uit hoofde van import te betalen in Duitsland en kunt u de voorbelasting via de Belastingdienst digitaal terugvragen.

Als de ondernemer over een vergunning artikel 23 beschikt dan dient de verschuldigde BTW aangegeven te worden bij vraag 4a van de BTW-aangifte. Wanneer de ondernemer recht heeft op aftrek van BTW dan kan de aangegeven BTW in dezelfde aangifte worden teruggevraagd onder 5b, waardoor er per saldo geen omzetbelasting verschuldigd is.

Ook bij de invoer van goederen gelden weer tal van uitzonderingen met betrekking tot de BTW. Er is bijvoorbeeld niet direct omzetbelasting verschuldigd wanneer de goederen onder douanetoezicht worden geplaatst. Ook gelden er een aantal douanevrijstellingen, waarover geen BTW verschuldigd is bij import van deze goederen. Het betreft bijvoorbeeld goederen met een geringe waarde en toeristisch materiaal. Neem voor specifieke vragen contact op met een BTW-specialist.


Diensten binnen en buiten de EU

Diensten zijn belast op de plaats waar de dienst wordt verricht. Er zijn twee plaatsen van diensten te onderscheiden:

1. Diensten aan ondernemers en aan rechtspersonen met een BTW-identificatienummer (Business to Business): plaats van dienst = plaats waar de afnemer woont of is gevestigd. Hierop gelden een aantal uitzonderingen, waaronder:

Diensten met betrekking tot onroerend goed = plaats onroerend goed;
Personenvervoer = plaats van vervoer naar rato van afgelegde afstand.

2. Diensten aan particulieren: plaats van dienst (Business to Consumer) = plaats waar de dienstverrichter woont of is gevestigd. Hierop gelden een aantal uitzonderingen, waaronder:

Diensten met betrekking tot onroerend goed = plaats onroerend goed;
Personenvervoer = plaats vervoer aar rato van afgelegde afstand.

Gezien de vele uitzonderingen die bestaan op bovenstaande hoofdregels is er een tool ontwikkeld door de Belastingdienst om te bepalen of u BTW in rekening moet brengen. Deze tool is te vinden via onderstaande link:

Samenvattend kan het volgende worden opgemerkt:

Dienst aan ondernemer in een ander EU-land:

De dienst is belast in het land van uw afnemer. U verlegt de BTW naar uw afnemer. Uw afnemer geeft de BTW aan in eigen land.

Dienst aan ondernemer in een land buiten de EU:

De dienst is belast in het land van uw afnemer. De wetgeving van dat betreffende land is van toepassing.

Dienst aan consument in een andere EU-land of landen buiten de EU:

De dienst is belast in Nederland, waardoor u in Nederland BTW-aangifte moet doen. U hoeft geen BTW-aangifte te doen, als u een vrijgestelde dienst levert.

Reacties

22 Comments

 1. Bert 16 mei 2017 at 11:03 - Reply

  Hallo,

  Hoe zit het met een ABC-transactie waar A in China zit, B in de EU (NL) en C in Amerika? De goederen gaan direct van A naar C. In ga er vanuit dat B de invoerrechten en BTW moet betalen, maar hoe zit het met de teruggaaf van deze BTW?

  Vriendelijke groet,

  Bert

 2. Michael 4 augustus 2017 at 09:50 - Reply

  Hallo,

  Klant (B) uit Frankrijk koopt producten bij mij (A) in Nederland en B verkoopt het direct door aan C ook in Frankrijk.

  De producten worden door mij vanuit Nederland direct geleverd aan C in Frankrijk.

  Hoe om te gaan met de BTW?

  Met vriendelijke groet,
  Michael

 3. Jan Huiskens 7 september 2017 at 13:04 - Reply

  Kan iemand mij helpen met onderstaande?
  Wij hebben een klant in Nederland waar wij aan leveren, de klant exporteerd vervolgens naar China.
  Op onze verkoopfactuur wordt de BTW doorbelast aan de Nederlandse onderneming.
  Nu zegt deze dat hij de goederen tegen BTW 0 tarief wil ontvangen kan en mag dat?
  Wij hebben er geen zicht op dat hij ook daadwerkelijk exporteerd.
  Hoor graag
  Gr
  Jan

  • AP Holland 12 januari 2018 at 12:40 - Reply

   U kunt aan van Nederlandse onderneming een EX-A document vragen ter bewijs van levering naar China.

  • Chaib 19 januari 2021 at 17:24 - Reply

   Hallo Jan,
   uw vraag is wel van een tijd terug, maar
   Ik ben wel benieuwd hoe het is afgelopen in deze zaak. Voor zover mijn kennis reikt moet u gewoon het geldende btw tarief voor uw product factureren naar uw Nederlandse klant. Hij kan de aan u betaalde btw vervolgens via zijn btw aangifte verrekenen als hij aan de voorwaarden aftrek voorbelasting voldoet. (anders zou bijna elk ondernemer vragen om geen btw gefactureerd te krijgen omdat er toch recht bestaat op aftrek voorbelasting)
   Uw klant kan de producten naar China wel btw vrij uitvoeren. Het is dan aan hem om daar enig bewijs voor te hebben tegenover de belasting.

 4. paul vanhoegaerden 29 september 2017 at 15:56 - Reply

  hallo,

  wij verkopen goederen op de Nederlandse markt aan BTW plichtigen. We rekenen Nederlandse BTW aan.
  De goederen worden rechtstreeks een transporteur geleverd vanuit FR. De transporteur rekent ons GEEN BTW aan. De kostprijs van de goederen wordt door ons moederbedrijf doorgerekend aan ons zonder BTW.

  Loopt dit goed?

  Paul

 5. Sebas 17 januari 2019 at 15:20 - Reply

  Hallo,

  Wij hebben als klant een Duitse ondernemer (A) waarvan de goederen aankomen in Rotterdam. Hier dienen de goederen ingevoerd te worden en naar verschillende EU-klanten (B) van A buiten Duitsland en Nederland verstuurd te worden.
  Hoe kan dit het beste gedaan worden i.v.m. de BTW?

  • Madelief 15 februari 2019 at 11:08 - Reply

   Dag Sebas,

   aangezien het materiaal eerst gewoon in Nederland verblijft, moeten jullie met Nederlands btw berekenen.
   Wie geeft opdracht voor de transport? De Duitse klant of jullie? Wie betaalt de transportkosten?

 6. AM 21 januari 2019 at 16:56 - Reply

  Goedemiddag,

  Wij hebben een klant (arts,dermatoloog) in Brazilië die bij ons enkele producten wil kopen. De factuur moet op naam worden gesteld van de arts in Brazilië. Nu wil het feit dat hij aanwezig is tijdens een congres in Duitsland en vraagt of wij de goederen naar zijn hotel in Duitsland kunnen sturen zodat hij het pakket mee kan nemen wanneer hij weer naar huis gaat. Factuur gaat dus naar Brazilië, pakket naar Duitsland. De vraag is dus: wél of geen btw berekenen?
  Alvast dank voor een eventueel antwoord!

 7. simone 30 januari 2019 at 11:23 - Reply

  Goedemorgen,
  een (particuliere) klant uit Zwitserland koopt een product in Nederland maar laat dit leveren in Duitsland. Vervolgens neemt hij het product mee naar Zwitserland en voert het dus daar in. Moeten wij hem dan de btw die hij betaald heeft over het product terugbetalen?
  Alvast bedankt voor uw antwoord.

 8. Mayra 21 maart 2019 at 15:54 - Reply

  Goedemiddag,
  Vraag, wij factureren aan Nederlandse klant (A), kopen in via Zwitserland en deze levert rechtstreeks af bij eindklant van A in Polen.
  Hoe gaat dat in zijn werk qua BTW en papierwerk? Wat moeten wij qua info ontvangen van klant A?

 9. Jack 25 april 2019 at 23:34 - Reply

  Als ik iemand een gedeelte van mijn product in Nederland laat maken, kan ik dan de btw over zijn loon terug vragen , als ik het product in Zuid Amerika af laat maken en daar verkoop?
  Moet ik ook invoer rechten betalen op het half fabrikaat?

 10. An-Me 13 november 2019 at 14:39 - Reply

  Hoe werkt het als een Engelse B2C webshop A (zonder btw nummer) een product verkoopt aan een Engelse consument C, maar het vervoer hiervan regelt via onze B online-verzendportal (NL gevestigde ondernemer), waarbij de webshop A keuze heeft uit meerdere vervoerders en dit vervoer per zending (pakketje) betaalt aan ons. Wij betalen vervolgens de vervoerder (DHL/DPD etc) die ook daadwerkelijk het pakketje van A naar C brengt. Wij (NL bedrijf) bieden dus alleen een tool waarmee de Engelse webshop A het vervoer van het pakketje kan regelen.

  1. Moeten wij als NLse ondernemer nou NLse btw (21%) factureren aan de Engelse B2C webshop A – want wij leveren een dienst.
  2. Of moeten wij Engelse btw (20%) factureren aan de Engelse B2C webshop A en dit ook registreren in de UK – vanwege vervoer van goederen

 11. Klaas-Jan Postma 17 februari 2020 at 21:35 - Reply

  Bedrijf A (Duits) bedrijf koopt bij mij B (NL) in en verkoopt het product aan klanten C in (NL).
  Alles wordt nu zonder BTW geleverd.

  Nu is de gedachte om direct aan de klanten te leveren van B naar C. facturen gaan nog steeds van B naar A en van A naar C. Hoe werkt het dan met de BTW? kan er op één of andere wijze nog steeds zonder Btw gefactureerd worden.

 12. Benedicte 13 maart 2020 at 19:51 - Reply

  Wie kan me informeren. We zijn A een Belgisch bedrijf , we kopen goederen aan in Nederland via een Nederlandse bv. Bij mijn weten moeten deze zonder btw aangerekend worden? Nu komt het voor dat wij A goederen bij een subcontractor C of onze eigen werf rechtstreeks in Nederland laten leveren ? Hoe zit het dan met btw aan rekening.
  Het gebeurd dat goederen van de subcontractor na het behandelen met het product van de Nederlandse bv terug naar België komen voor verdere assemblage , andere onderdelen blijven in Nederland .

 13. Justin 27 maart 2020 at 14:54 - Reply

  Ik sta op het punt voor mijzelf te beginnen en zit met een vraag waar ik niet echt een antwoord op heb kunnen vinden.
  Ik verkoop buiten de EU aan particulieren via een webshop. Moet ik dan dus de prijs ex BTW tonen?
  Als ik zelf van buiten EU koop zie ik altijd dezelfde prijzen staan en ook in rekening gebracht worden, waar ik vervolgens aan de grens nog eens 21% moet betalen.
  Ik heb dan het idee dat ik mijn producten goedkoop aanbied voor klanten buiten de EU aangezien elk land weer een ander tarief hanteert. Moet voor mij natuurlijk niets uitmaken, die 21% ben ik toch wel kwijt, maar het ‘voelt’ vreemd aan.

 14. Margreet 14 juli 2020 at 09:55 - Reply

  we kopen in buiten EU.
  We krijgen factuur zonder BTW.
  Van de vervoerder krijgen wij een factuur voor de BTW en een klein beetje kosten.
  De kosten boek ik op een kostenpost en de BTW boek ik op voordruk.
  Bij de BTWaangifte komt de inkoop van de leverancier op 4a en daarover wordt BTW berekend die bij 5b wordt afgetrokken. Per saldo heb ik dus wel BTW afgetrokken (die via de vervoerder in rekening is gebracht). Is dat juist?

 15. angelique 3 september 2020 at 12:54 - Reply

  Wij (Nederlands bedrijf) kopen goederen in vanuit België die goederen worden vanuit België rechtstreeks geleverd (dus gaan de grens niet over) aan onze Belgische klant waar wij de factuur aan sturen. Hoe zit het met de verschillende facturen?

 16. Janzen 23 september 2020 at 21:30 - Reply

  Een vraag; we (Nederlands bedrijf) willen vakantiewoningen in huren in Frankrijk en deze verhuren aan vakantiegangers in Nederland. We huren in via een bemiddelingsbureau in Frankrijk. Moeten wij in Nederland btw betalen? En hoe zit het met de btw in Frankrijk? Alvast bedankt.

 17. Marie 14 december 2020 at 23:02 - Reply

  Dienst aan ondernemer in een land buiten de EU:
  De dienst is belast in het land van uw afnemer. De wetgeving van dat betreffende land is van toepassing.

  Hallo, als ik een factuur maak over servicekosten aan mijn klant (een bedrijf) buiten de EU, schrijf ik dan 0% btw of vrijstelling van btw? Dank je wel!

 18. Joram 18 maart 2021 at 22:58 - Reply

  Beste,

  Hoe zit het met de BTW voor de tussenhandelaar (B) in het volgende geval?
  A = exporteur uit Oeganda
  B = tussenhandelaar in Nederland.
  C = koper in Nederland (C is een onderneming).

  C koopt bij B. B koopt bij A. A stuurt product direct aan C.

 19. Marc 15 juli 2021 at 10:43 - Reply

  Hallo,

  Wij zijn een NL bedrijf, kopen in van een Zwitserse leverancier op basis FCA Duitsland.
  Wij bewegen het materiaal vervolgens met onze transporteur direct af Duitsland naar onze klant in Frankrijk.
  Hoe dient de BTW te verlopen?

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's