Debiteuren zijn vorderingen op afnemers. Debiteurenvorderingen ontstaan wanneer een onderneming goederen of diensten levert aan een afnemer, waarbij de afnemer niet direct (contant) betaald. De onderneming stuurt een verkoopfactuur naar de afnemer. De klant dient op haar beurt de verkoopfactuur te betalen binnen de aangegeven betalingstermijn. Uit de praktijk blijkt dat niet alle debiteuren tijdig betalen. Sommige afnemers zullen zelfs helemaal nooit zullen betalen. Er is sprake van dubieuze debiteuren. Vorderingen waarbij de ontvangst van de gelden onzeker is geworden. Op deze pagina gaan we in op vragen als: welke journaalpost moet worden gemaakt bij het voorzien van debiteurenvorderingen? En wanneer mag de btw worden teruggevraagd?

Journaalpost voorziening dubieuze debiteuren

Onderneming ABC heeft goederen geleverd aan onderneming XYZ ter waarde van € 1.210 (inclusief 21% BTW) op 1 januari 2014. Onderneming ABC hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. De periode waarbinnen de factuur betaald moet zijn. Op 1 februari 2014 is de factuur nog steeds niet betaald door onderneming XYZ, waarop onderneming ABC een aanmaning verstuurd. Na de aanmaning belt de administratrice met onderneming XYZ, waaruit blijkt dat de onderneming failliet is verklaard.

De curator stuurt een brief waarin staat aangegeven dat onderneming XYZ failliet is verklaard en dat het onzeker is dat de vordering op onderneming XYZ nog kan worden voldaan. Naar aanleiding hiervan neemt onderneming ABC een voorziening op voor de vordering ad € 1.210 op onderneming XYZ. Deze voorziening wordt gevormd exclusief BTW, omdat de verschuldigde BTW door onderneming XYZ ad € 210 kan worden teruggevraagd van de belastingdienst. De journaalpost luidt als volgt:

GRB Omschrijving Debet Credit
4550 Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 1.000
1310 Voorziening dubieuze debiteuren 1.000

Uit bovenstaande journaalpost blijkt dat er € 1.000 aan kosten worden verantwoord. Er kan eventueel een extra boeking worden gemaakt, zodat de dubieuze debiteuren apart worden gepresenteerd in de saldibalans:

GRB Omschrijving Debet Credit
1301 Dubieuze debiteuren 1.210
1300 Debiteuren 1.210

Wanneer vervolgens de brief wordt ontvangen van de curator waaruit blijkt dat niets zal worden terugontvangen kan de vordering definitief worden afgeboekt:

GRB Omschrijving Debet Credit
1310 Voorziening dubieuze debiteuren 1.000
1520 Te vorderen BTW 210
1300/1310 (Dubieuze) debiteuren 1.210

Goed debiteurenbeheer kan veel schade voorkomen. Door periodiek uw klanten te benaderen over openstaande facturen kan een discussie veel gemakkelijker maken. Een vordering die een jaar geleden is ontstaan is veelal moeilijker te innen dan een vordering die recent is ontstaan door de leveringen van goederen of het verrichten van diensten. Bel uw klanten met achterstallige betalingen en stuur regelmatig aanmaningen. De meeste boekhoudpakketten beschikken tegenwoordig over een module debiteurenbeheer waarmee dit eenvoudig kan worden gerealiseerd.

Reacties

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's