Het eigen vermogen (EV) van een onderneming is gelijk aan de bezittingen verminderd met de schulden. De bezittingen staan debet op de balans oftewel aan de linkerzijde. Hieronder vallen onder meer bedrijfsgebouwen, machines, banktegoeden, voorraden, maar ook debiteurenvorderingen. De schulden staan credit op de balans oftewel aan de rechterzijde. De schulden bestaan uit langlopende en kortlopende leningen alsmede bijvoorbeeld schulden aan crediteuren (leveranciers). Het eigen vermogen is de sluitpost en staat ook credit op de balans. Het is in feite de schuld aan de eigenaren van de onderneming.

Mutaties in het eigen vermogen

Het eigen vermogen neemt toe als gevolg van positieve resultaten (winsten) die door een onderneming worden behaald. De uitgifte van aandelen of extra stortingen door de eigenaren (agio) kunnen ook voor een toename zorgen. Het eigen vermogen zal afnemen wanneer een onderneming verlies leidt of door bijvoorbeeld de uitkering van dividend.

Eigen vermogen en de waarde van een onderneming

Het eigen vermogen kan een indicatie geven voor de waarde van een onderneming. Het is echter in de meeste gevallen niet het bedrag dat een koper van een onderneming zal betalen aan de verkoper. Veel belangrijker is om de toekomstperspectieven bij de waardering van een onderneming te betrekken alsmede de kasstromen die een organisatie genereert en zal genereren. Veelal wordt gebruik gemaakt van de discounted cashflow methode (DCF methode) om de waarde van een onderneming te bepalen. De waardering is hierbij direct afhankelijk van de kasstromen die een onderneming genereert voor de toekomstige jaren.

Vanuit deze pagina kunt u naar verschillende pagina’s die betrekking hebben op het eigen vermogen. Klik op onderstaande links om meer te weten te komen over de volgende onderwerpen:

Reacties

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's