Een hypothecaire lening is een lening waarbij een registergoed (denk hierbij aan een huis, vliegtuig of jacht) als onderpand dient. Wanneer de kredietnemer niet meer kan of wil betalen (wanbetaling) is de kredietgever gemachtigd het onderpand te verkopen, zodat de kredietgever alsnog het verstrekte krediet terug ontvangt. Er zijn in de loop der jaren veel verschillende hypotheekvormen op de markt gekomen. Ze kennen allemaal verschillende fiscale constructies en hun eigen voorwaarden. Wij zullen ons in dit artikel gaan bezighouden met de twee klassieke hypotheken namelijk: de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek.

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek kenmerkt zich doordat er een vaste einddatum is afgesproken, waardoor er ook periodiek met een vast bedrag wordt afgelost. Over de restant schuld bent u maandelijks rente verschuldigd. In het begin van uw lening zullen de maandelijkse hypotheeklasten dan ook hoog zijn, omdat u nog maar weinig heeft afgelost en u over dat hele bedrag rente verschuldigd bent.
Gedurende de looptijd worden de maandelijkse lasten steeds kleiner aangezien u minder rente hoeft te betalen. Het nadeel is wel dat uw fiscale voordeel ook steeds lager wordt.

De kenmerken van een lineaire hypotheek op een rij:

  • Een vaste einddatum met periodieke aflossingen
  • Er wordt snel een vermogen opgebouwd met de aflossingen
  • De maandlasten nemen gedurende de periode af
  • Hoge maandlasten bij aanvang
  • De hypotheek is fiscaal minder gunstig

.

Te betalen aflossing en interest

Voor deze hypotheek zullen we middels Excel bekijken hoe het niveau van de te betalen aflossing en interest reageert naarmate de looptijd vordert. Hierdoor krijgt u inzicht in de maandelijkste lasten wanneer u van plan bent om deze hypotheek af te sluiten. We nemen onderstaand voorbeeld als uitgangspunt:
Hoofdsom lineaire lening: €35.000,00
Looptijd: 5 jaar
Interestpercentage: 4,75%
Belastingtarief: 42%
We rekenen voor de eenvoud met jaren

Hieronder hebben we de formules die nodig zijn om de bedragen te berekenen ingevuld in een excel bestand.

lineaire hypotheek

Zoals uit bovenstaande afbeelding blijkt zijn sommige formules voorzien van dollar ($) tekens. Hiermee zet u een gegeven in de formule vast, zodat u kunt blijven werken met de vulgreep. Zou u bijvoorbeeld cel C5 (de looptijd) niet vastzetten en met de vulgreep naar beneden trekken dan neemt Excel voor de volgende regel cel C6 (het interestpercentage!) als looptijd.

Formules
Aflossing = hoofdsom / looptijd
Interest = interestpercentage * schuld aan het begin van het jaar
Schuld eind = schuld begin – aflossing(en)
Belastingvoordeel = belastingtarief * interest

Lineaire hypotheek Excel

Annuiteïtenhypotheek

Bij de annuiteïtenhypotheek blijven uw maandlasten iedere maand even hoog. De maandlasten die u iedere maand betaalt noemt men de annuïteit. De annuïteit bestaat uit een rente en aflossingsbestanddeel. Deze bestanddelen veranderen iedere maand wel! In het begin is het renteaandeel groot en het aflossingsaandeel klein. Aan het einde van de looptijd daarentegen is het renteaandeel klein en juist het aflossingsdeel groot. Aangezien de rente fiscaal aftrekbaar is neemt het fiscale voordeel af. Dit betekent dat uw netto maandlasten geleidelijk stijgen en uw brutomaandlasten (de annuiteit) gelijk blijven.

De kenmerken van een annuiteitenhypotheek op een rij:

  • Een vaste einddatum met periodieke aflossingen
  • Lage aanvangslasten (rente is aan het begin hoog en natuurlijk aftrekbaar)
  • Netto lasten stijgen
  • De hypotheek is fiscaal minder gunstig

Berekening annuïteit

Zoals eerder gezegd bestaat de annuiteit uit een aflossings- en een interestbestanddeel. Excel kan deze annuiteit met een speciale functie eenvoudig berekenen. Hiervoor heeft u wel informatie nodig over de rente, de looptijd (ofwel het aantal termijnen) en het interestpercentage. We houden dezelfde gegevens als bij de lineaire hypotheek aan:
Hoofdsom lineaire lening: €35.000,00
Looptijd: 5 jaar
Interestpercentage: 4,75%
Belastingtarief: 42%
We rekenen voor de eenvoud met jaren.

Ga naar Excel en kies de BET functie bij de functiewizard. Voer hier de rente, looptijd en de huidige waarde (hoofdsom) in en kies voor type getal 0. De annuïteit bedraagt: €8028,331476

BET functie Excel

Berekenen interestbestanddeel annuïteit

Met de BET functie in Excel bepalen we de annuïteit die ieder jaar betaald moet worden aan de kredietverstrekker. Toch zal het ook handig zijn om te weten hoeveel interest en hoeveel u aan aflossingen betaald. Dit is mede van belang om het fiscale voordeel te berekenen.
Voor het berekenen van de interest bij een annuiteitenlening is er de IBET-functie. We gaan uit van de gegevens zoals deze ook zijn gebruikt bij het bepalen van de annuïteit. Klik voor een vergroting op de afbeelding.

Annuiteiten hypotheek Excel

Berekenen aflossingsbestanddeel annuïteit

Op eenzelfde wijze berekenen we het aflossingsbestanddeel. Alleen gebruiken we nu niet de IBET functie, maar de PBET-functie.

Reacties

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's