Het leasen van productiemiddelen wordt steeds populairder. Met name in economisch moeilijkere tijden, waarin ondernemingen niet voldoende liquide middelen beschikbaar hebben om grote uitgaven te doen kan leasing een uitkomst bieden. In tegenstelling tot het kopen van bijvoorbeeld een machine, waarbij een onderneming zowel economisch als juridisch eigenaar wordt van een actief, verkrijgt een onderneming bij lease alleen het gebruiksrecht. Eenvoudig gezegd: leasing is een soort van huur: je betaalt maandelijks een vergoeding en in ruil voor deze vergoeding mag de onderneming gebruikmaken van het actief. Hieruit blijkt meteen het grote voordeel van leasen: er hoeven geen eenmalige grote uitgaven te worden gedaan om een machine te kopen: door maandelijks “huur” te betalen heb je evengoed het recht om de machine te gebruiken.

Financial en operational lease

Er zijn twee soorten lease te onderscheiden: operationele en financiële lease, beter bekend onder de engelse termen: operational en financial lease. Het onderscheid tussen beide vormen van lease is afhankelijk van wie het economisch eigendom bezit: de lessee (de huurder) of de lessor (de verhuurder). Bij operational lease behoudt de lessor het economisch eigendom ook al maakt de huurder gebruik van het actief. de meeste auto’s die worden geleased zijn te classificeren als operational lease. Mocht de motor van de geleasde auto kapot gaan dan zorgt de lessor voor de reparatie zonder dat de lessee voor deze extra kosten opdraait. Het risico op problemen en de daarmee gepaarde kosten ligggen bij de lessor. Oftewel de lessor draagt het economische risico. Bij financial lease ligt het risico bij de lessee. Grote machines die lang mee gaan worden vaak onder financial lease voorwaarden geleased. Mocht de machine kapot gaan dan zorgt de lessee zelf voor het onderhoud en draait zelf op voor de kosten. Voor de goede orde: het juridisch eigendom ligt bij welke vorm van lease altijd bij de lessor.


Classificatie leasecontracten

De boekhoudkundige verwerking van lease is afhankelijk van de classificatie als financial danwel operational lease. De richtlijnen voor de jaarverslaggeving geven diverse voorbeelden waarin de lease normaal gesproken als financial lease moet worden aangemerkt. Dit betreffen de volgende voorwaarden:

 • De eigendom van het leaseobject gaat over naar de lessee (huurder) aan het einde van de leaseperiode;
 • De lessee (huurder) heeft het recht het leaseobject te kopen tegen een bedrag ver beneden de verwachte reële waarde van het object op het moment dat dit recht voor het eerst kan worden uitgeoefend. Vaak wordt deze optie geboden wanneer de leaseperiode afloopt.
 • De leaseperiode omvat het belangrijkste deel van de economische levensduur van het leaseobject;
 • Op het moment van aangaan van de leaseovereenkomst is de contante waarde van de minimale leasebetalingen gelijk of nagenoeg gelijk aan de reële waarde van het leaseobject;
 • Het leaseobject is zodanig specifiek dat het, zonder belangrijke aanpassingen, alleen geschikt is voor gebruik door de lessee (huurder).

Boekhoudkundige verwerking operational lease

Voorbeeld: een onderneming sluit een leasecontract af voor het leasen van een machine welke te classificeren is als operationele oftewel operational lease. Hieronder staan enkele gegevens welke zijn af te leiden uit het leasecontract:

 • Leaseobject: machine met een waarde van € 150.000;
 • Leaseperiode: 4 jaar;
 • Lease bedrag per maand: € 3.025, bestaande uit € 2.500 + € 525 omzetbelasting.
 • Het lease bedrag wordt maandelijks per bank voldaan.

Aangezien het economisch eigendom bij de lessor (verhuurder) wordt de machine niet geactiveerd op de balans. Maandelijks worden alleen de kosten voor het gebruiksrecht verantwoord in de winst-en-verliesrekening door de verwerking van de volgende journaalpost:

Grootboek Omschrijving Debet Credit
4210 Lease machine 2.500
1520 Te vorderen BTW 525
1100 Bank 3.025

Boekhoudkundige verwerking financial lease

Voorbeeld: een onderneming sluit een leasecontract af voor het leasen van een machine welke te classificeren is als financiële oftewel financial lease. Hieronder staan enkele gegevens welke zijn af te leiden uit het leasecontract:

 • Leaseobject: machine met een waarde van € 150.000;
 • Leaseperiode: 4 jaar;
 • Lease bedrag per maand: € 3.025, bestaande uit € 2.500 + € 525 omzetbelasting.
 • Het lease bedrag wordt maandelijks per bank voldaan.

Aangezien het economisch risico bij een financial leasecontract bij de lessee (huurder) ligt wordt de geleasde machine geactiveerd op de balans van de lessee. Er wordt gedaan alsof de lessee het actief heeft gekocht, omdat de lessee (nagenoeg) dezelfde risico’s loopt als wanneer de machine zou zijn gekocht.

Reacties

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's