Elke onderneming die personeelsleden in dienst heeft krijgt te maken met de loonadministratie. Maandelijks dienen de kosten van het personeel en de af te dragen premies in de financiële administratie te worden vastgelegd. Op deze pagina laten we aan de hand van een eenvoudig voorbeeld zien uit welke elementen een loonjournaalpost bestaat en welke boeking er gemaakt dient te worden voor de verwerking van de lonen.

Voorbeeld lonen en salarissen

Voorbeeld: meneer Jansen (30 jaar) is in dienst van onderneming XYZ B.V. Hij verdient € 3.000 bruto per maand en krijgt bovendien € 100 woon-werkvergoeding (onbelast). Zijn loonstrook over januari 2014 zag er als volgt uit:

Brutoloon

€ 3.000,00
Loonheffing

€ 841,67
-/-
Woon-werkvergoeding

€ 100,00
+
Nettoloon

€ 2.258,33

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat op het brutoloon de loonheffing wordt ingehouden. Dit betreft een belasting die door de werkgever wordt ingehouden op het loon van de werknemer en de werkgever dient te voldoen aan de belastingdienst. De loonheffing bestaat uit de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De af te dragen loonheffing is vastgelegd in de witte tabel voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Na berekening van de loonheffing wordt de vergoeding voor woon-werk kilometers bijgeteld. Hieruit blijkt dat er geen loonbelasting over hoeft te worden betaald.

De loonjournaalpost van meneer Jansen over januari 2014 bestaat uit twee delen: de betalingen en inhoudingen en de afdrachten. Met betrekking tot de betalingen en inhoudingen wordt de uitbetaling van het nettoloon bedoeld en de inhoudingen op het brutoloon. Deze journaalpost luidt als volgt:

Grootboek Omschrijving Debet Credit
4000 Brutoloon 3.000
1671 Loonheffing 842
4065 Woon-werkvergoeding 100
2000 Nettoloon 2.258

Naast de betaling van het nettoloon en de inhouding van de loonheffing dient een werkgever ook sociale lasten te betalen over het loon van een werknemer en af te dragen aan de fiscus. Deze kosten komen voor rekening van de werkgever en bestaan uit premies WW-AWF, sectorfonds, WAO/WIA, premie Werkhervattingskas, ZvW etc. De journaalpost met betrekking tot de afdrachten en reservering voor het vakantiegeld luidt als volgt:

Grootboek Omschrijving Debet Credit
4040 WW 65
4041 Sectorfonds 84
4042 WAO/WIA 164
4043 WHK 24
4038 ZvW 225
1671 Loonheffing 842
1672 Te betalen aan fiscus 1.404
4020 Kosten reservering vakantiegeld 240
1720 Reservering vakantiegeld 240
4020 Opslag sociale lasten vakantiegeld 48
1720 Reservering vakantiegeld 48

Beide journaalposten vormen samen de loonjournaalpost. Hierna gaan we in op de berekening van de premies. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de premies voor de volksverzekeringen: Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de premies voor de werknemersverzekeringen: Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de ziektewet (ZW). De premies voor de volksverzekeringen en de premies voor de verplichte verzeerking voor de werknemersverzekeringen worden, veelal maandelijks, geïnd door de belastingdienst.

Loonheffing
De loonheffing ten bedrage van € 841,67 in de loonjournaalpost bestaat uit de loonbelasting en de premies volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ). Deze premies worden ingehouden op het loon van de werknemer en door de werkgever maandelijks afgedragen aan de belastingdienst. Het zijn dus geen kosten voor rekening van de werkgever.

WW: werkloosheidswet
De premie voor de werkloosheidswet wordt betaald door de werkgever. De premie bedraagt in 2014: 2,15% (2013: 1,70%) en wordt berekend over het brutoloon. Er geldt geen franchise. In ons voorbeeld bedraagt de premie voor de WW: € 3.000 * 2,15% = € 64,50.

WAO / WIA: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
De premie voor de WAO / WIA bedraagt 4,95%. Daarnaast wordt er 0,5% ingehouden als bijdrage kinderopvang. De totale premie bedraagt derhalve 5,45% en wordt berekend over het brutoloon. In ons voorbeeld bedraagt de premie voor de WAO/WIA: € 3.000 * 5,45% = € 163,50.

ZvW: Zorgverzekeringswet
De premie voor de zorgverzekeringswet bedraagt 7,5% en wordt berekend over het brutoloon. Het maximum premiedagloon bedraagt in 2014 € 197,74. In ons voorbeeld bedraagt de premie Zvw: € 3.000 * 7,5% = € 225.

WHK: Werkhervattingskas
De premie WGA is in 2014 opgegaan in de premie WHK. De premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in een onderneming en de totale loonsom van de onderneming. De premie kunt u op deze website berekenen.

Sectorfonds
De premie voor de sectorfonds is, zoals de naam al aangeeft, afhankelijk van de sector waarin de betreffende onderneming werkzaam is.

Reacties

3 Comments

  1. Tijmen Tieleman 18 mei 2020 at 15:23 - Reply

    Bedankt voor deze heldere uitleg! Weet u toevallig ook waar grootboekrekeningen 4020 en 1720 op de vpb aangifte terechtkomen? Is 4020 deel van het brutoloon, of valt het onder “overige personeelskosten”? En is 1720 een “kortlopende schuld”?

  2. Kelvin van der Molen 18 juni 2021 at 14:53 - Reply

    ligt aan het grootboekrekening schema .

  3. MY 23 januari 2023 at 20:10 - Reply

    hoi, om het nog beter te begrijpen en toe te kunnen passen op mijn eigen situatie probeerde ik het gb rek schema welk op jullie site aanwezig is te vergelijken met deze gb rekeningen. zou je de gb rek schema op de site kunnen aanvullen met de gb rekeningen welk je hier hebt gebruitk?

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's