Inhoudsopgave

Een maatschap is een overeenkomst, waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen (7A:1655 BW). Deze overeenkomst kan ook mondeling zijn aangegaan.

Bij een maatschap kan bovendien een onderscheid worden gemaakt tussen stille en openbare maatschappen. Een stille maatschap treedt niet met naam naar buiten toe. Een maatschap die wel naar buiten toe optreedt is een maatschap als er een beroep wordt uitgeoefend en een V.O.F. of C.V. als er een bedrijf wordt uitgeoefend.

Oprichting

De oprichting van een maatschap is vormvrij. Bij voorkeur wordt de oprichting schriftelijk vastgelegd, eventueel notarieel. Een maatschap moet worden ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Beëindiging

Ontbinding van de maatschap vindt plaats door (7A:1683 BW):

 • Verloop van de overeengekomen tijd;
 • Tenietgaan van goed of volbrenging der handeling die het onderwerp der maatschap uitmaakt;
 • Opzegging van een vennoot (alleen als er 1 vennoot overblijft; voortzettings- en verblijvingsbeding);
 • Dood, faillissement, curatele van de vennoot;
 • Ontbinding door rechter wegens gewichtige redenen

Inbreng

De inbreng van een vennoot kan bestaan uit geld, goederen, het genot van goederen en arbeid (7A:1662 BW).

Vertegenwoordiging

Een vennoot is slechts bevoegd de maatschap te vertegenwoordigen voor zover hij daarvoor een volmacht heeft gekregen van de overige maten of indien de rechtshandeling heeft geleid tot een voordeel voor de maatschap (7A:1679 en 7A:1681 BW).

Een volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander (gevolmachtigde) om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten (3:60 BW). Er kan sprake zijn van schijn van volmachtverlening (3:61 BW).

Aansprakelijkheid

De vennoten zijn aansprakelijk voor gelijke delen (7A:1680 BW), tenzij anders is overeengekomen bij het aangaan van de schuld.

De vennoten zijn niet hoofdelijk verbonden voor het geheel van de schulden van de maatschap (7A:1679 BW), maar voor gelijke delen (7A:1680 BW). Wanneer een vennoot een rechtshandeling verricht die buiten zijn volmacht ligt (7A:1681 BW), dan vertegenwoordigt hij de maatschap niet en is de vennoot zelf voor het geheel aansprakelijk.

Een nieuwe toetreder is in beginsel niet direct aansprakelijk voor schulden van de maatschap die ontstaan zijn in de periode voor toetreding. De vennoot was destijds geen partij bij het sluiten van de overeenkomsten. De oude vennoten bonden bij de rechtshandelingen alleen zichzelf. Echter is de nieuwe toetreder indirect wel aansprakelijk via het maatschapsvermogen. De schuldeisers die vorderingen hebben voor de toetreding kunnen deze verhalen op het maatschapsvermogen. De maatschap bezit geen rechtspersoonlijkheid dus verhaal in privé mogelijk.

Voor schulden die zijn ontstaan na het uittreden van een vennoot is de uittredend vennoot niet aansprakelijk. Hiervoor is wel van belang dat zijn uittreden is verwerkt in het handelsregister van de KvK.

Reacties

One Comment

 1. i. 17 oktober 2018 at 20:32 - Reply

  Ik lees op uw site:
  Opzegging van een vennoot (alleen als er 1 vennoot overblijft; voortzettings- en verblijvingsbeding)

  Betekent dit dat wanneer er 2 vennoten overblijven, een voortzettings- en verblijvingsbeding niet nodig zijn voor continuïteit van de onderneming?

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's