De omzetbelasting is de belasting die wordt geheven over de toegevoegde waarde, vandaar de meer bekende afkorting: Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Het is een belasting die de consument uiteindelijk betaalt. Een onderneming zal weliswaar in de meeste gevallen BTW betalen over de ingekochte producten of diensten, maar deze BTW kan worden teruggevraagd via de belastingdienst. Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld zal het principe van de omzetbelasting worden uitgelegd. Tot slot wordt getoond hoe u door middel van een recapitulatie kunt beoordelen of u alle omzetbelasting heeft aangegeven.

BTW-tarief

Niet elke onderneming is BTW-plichtig en niet elke onderneming dient hetzelfde BTW-tarief te hanteren bij de verkoop goederen en diensten. In Nederland kennen we drie heffingspercentages, namelijk:

 • 21% – Dit betreft het algemene BTW-tarief die iedereen dient toe te passen, tenzij de goederen of diensten onder het 9% of 0%-tarief vallen of geheel zijn vrijgesteld voor de omzetbelasting;
 • 9% – Voor een beperkt aantal goederen mag het lage BTW tarief van 9% worden toegepast. Hierbij gaat het met name om de eerste levensbehoeften, zoals voedingsmiddelen en medicijnen;
 • 0% – Dit betreft het zogenaamde nultarief. Dit tarief mag worden toegepast als er bijvoorbeeld goederen worden geëxporteerd.
  Daarnaast gelden er in bepaalde gevallen vrijstellingen. Voor een totaal overzicht kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

Journaalposten BTW

Op basis van een eenvoudig voorbeeld wordt het principe van de omzetbelasting uitgelegd.

Onderneming XYZ betreft een handelsonderneming in computers. XYZ verricht belaste prestaties dat wil zeggen de betreffende onderneming dient over de toegevoegde waarde BTW af te dragen aan de fiscus. We nemen aan dat de onderneming onder het algemene tarief valt oftewel factureert en inkoopt met 21% BTW. Op 3 januari koopt onderneming XYZ een computer in ter waarde van € 605 (inclusief € 105 BTW). Op 23 januari verkoopt de onderneming een computer voor € 968 (inclusief € 168 BTW). Welke journaalposten dienen van deze inkoop- en verkooptransactie te worden gemaakt? En welke journaalpost wordt gemaakt van de BTW afdracht aan het einde van de maand?

Journaalpost met betrekking tot de inkoop van de computer

Grootboek Omschrijving Debet Credit
3000 Voorraad 500
1520 Te vorderen BTW 105
1600 Crediteuren 605

Zoals reeds aan het begin van dit artikel aangegeven kan een onderneming de betaalde BTW terugvorderen van de fiscus. In dit voorbeeld kan de onderneming de € 105 aan betaalde omzetbelasting terugvragen. Om inzichtelijk te houden hoeveel voorbelasting de onderneming terug kan vragen wordt dit op een aparte rekening geboekt.

Journaalpost met betrekking tot de verkoop van de computer

Grootboek Omschrijving Debet Credit
1300 Debiteuren 968
8000 Omzet 800
1540 Te betalen BTW 168

De onderneming dient over de omzet 21% omzetbelasting in rekening te brengen. De in rekening te brengen omzetbelasting aan de afnemer wordt op een aparte rekening geboekt. Onderneming XYZ betaald in januari in totaal € 63 aan de fiscus. Dit bedrag is gelijk aan de in rekening gebrachte omzetbelasting ad € 168 verminderd me de terug te vragen voorbelasting ad € 105. Per saldo draagt de onderneming dus alleen BTW af over de toegevoegde waarde: € 800 – € 500 = € 300; € 300 * 21% = € 63.

Journaalpost van de BTW afdracht

Grootboek Omschrijving Debet Credit
1540 Te betalen BTW 168
1520 Te vorderen BTW 21% 105
1500 Af te dragen BTW 63

Bij het indienen van een aangifte omzetbelasting is het handig om de verschillende grootboekrekeningen te raadplegen om te zien hoeveel BTW er afgedragen dient te worden (zie rekening te betalen BTW) en hoeveel BTW er kan worden teruggevraagd (zie rekening te vorderen BTW). Door het totale saldo op deze rekeningen tegen te boeken en het per saldo verschuldigde c.q. te vorderen bedragen te boeken op de rekening ‘af te dragen BTW’ blijft het inzicht voor de komende perioden behouden. Een goed boekhoudpakket kan u helpen dit inzicht te geven.

Journaalpost van de betaling van de BTW

Grootboek Omschrijving Debet Credit
1500 Af te dragen BTW 63
1100 Bank 63

Vaak zal deze journaalpost samenvallen met de bovengenoemde journaalpost. Alleen indien er omzetbelasting wordt terugontvangen, doordat terug te vragen voorbelasting hoger is dan de verschuldigde omzetbelasting, wordt deze journaalpost later gemaakt. De journaalpost luidt dan precies andersom: er wordt een bedrag ontvangen van de fiscus, waardoor de bank toeneemt (bezit toename = debiteren van de rekening bank).

Recapitulatie

Aan het eind van een boekjaar wordt vaak door de accountant een recapitulatie van de omzetbelasting opgesteld. Het doel van een dergelijke rondrekening is om te beoordelen of alle verschuldigde omzetbelasting ook daadwerkelijk is aangegeven en of alle voorbelasting ook daadwerkelijk is teruggevraagd. Een recapitulatie is ook eenvoudig zelf op te stellen en kan als controlemiddel dienen bij het invullen van de aangifte. Klik op onderstaande link om de recapitulatie omzetbelasting als Excel bestand te downloaden:

Download recapitulatie omzetbelasting

In de kolommen A t/m L vult u de bedragen in die u heeft ingevuld op de aangifte van de betreffende maand / periode. Doet u eens per kwartaal aangifte dan vult u alleen de kolommen A, D, G, J in. Vervolgens vult u in kolom L de bedragen in die u had moeten aangeven. De verschuldigde omzetbelasting is eenvoudig te bepalen door de omzet te vermenigvuldigen met het voor u geldende BTW-tarief. Wanneer u de verschuldigde en te vorderen BTW juist hebt ingevuld hoeft u geen suppletie in te dienen. Het bedrag van de suppletie zal om en nabij de ‘ 0 ‘ uitkomen. Indien u toch iets vergeten bent om aan te geven of juist te weinig voorbelasting heeft geclaimed dan dient u suppletie in te dienen bij de belastingdienst. Dit is niets anders dan het invullen van een correctie-aangifte.

Het formulier dat u moet invullen voor een suppletie omzetbelasting vind u hier.

Reacties

2 Comments

 1. Menno Gulicher 19 juni 2018 at 09:01 - Reply

  Helaas is de link naar de download van het excelbestand niet juist. Ik wilde hem graag downloaden.

  • de Rooij 10 juli 2020 at 11:37 - Reply

   Ik ook maar doet het inderdaad nog steeds niet :(

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's