In de praktijk kom je het veel tegen: onderling rekening-courantverhoudingen tussen ondernemingen. Veelal ontstaan deze rekening-courantposities, doordat de ene organisatie een factuur voor de ander betaald. Het kan ook voorkomen dat er een gelden worden overgeboekt welke als vordering respectievelijk schuld in rekening-courant worden verwerkt. Het is van belang om een rekening-courantovereenkomst op te stellen, waaruit blijkt dat er zakelijke condities zijn overeengekomen over onder andere de rente. Tot slot gaan we op deze pagina in op de journaalposten die betrekking hebben op de rekening-courantverhouding.

Overeenkomst van kredietverstrekking in rekening-courant

Allereerst is het van belang om aan te geven op welke entiteiten de rekening-courantovereenkomst ziet. Geef in een paragraaf aan wie de ondergetekenden zijn in de RC-overeenkomst. Het is van belang om de rekening-courantovereenkomst ook daadwerkelijk te laten ondertekenen. Hiermee liggen de afspraken schriftelijk vast. Hierna worden enkele punten besproken die in een overeenkomst kunnen worden vastgelegd. Het overzicht is niet limitatief. Dit wil zeggen dat er ook andere onderwerpen kunnen worden opgenomen die hierna niet uiteen zijn gezet.

Rekening-courant

Geef vervolgens aan wat er onder de rekening-courant wordt verstaan. Geef bovendien aan hoe de transacties met betrekking tot de RC worden geregistreerd. Tevens kunt u een verwijzing opnemen naar artikel 6:140 Burgerlijk Wetboek welke gaat over de doorlopende verrekening.

Mocht u een reeds bestaande rekening-courantpositie hebben dan is het verstandig om het beginbedrag te vermelden in de overeenkomst. Geef hierbij duidelijk aan wie een bedrag verschuldigd is en wie een vordering heeft.

Contractduur

Geef in deze paragraaf aan voor hoe lang de overeenkomst wordt aangegaan. Dit kan een specifieke datum zijn, maar de rekening-courantovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Het is aan te bevelen om de mogelijkheid tot opzegging van de overeenkomst vast te leggen inclusief een opzegtermijn.

Rente

Een ander belangrijk aspect betreft de rente. De belastingdienst eist dat een zakelijke vergoeding wordt berekend over een RC-overeenkomst. Alleen voor RC-verhoudingen met privé personen gelden in bepaalde gevallen uitzonderingen, onder meer wanneer de omvang lager is dan € 17.500 gedurende het boekjaar. Geef weer welk rentepercentage jaarlijks verschuldigd is. Geef bovendien aan dat het rentepercentage in overleg tussen partijen kan worden aangepast.

Zekerheden

Om de inbaarheid van de vordering te verzekeren kunnen bepaalde zekerheden overeen worden gekomen. Dit kan bijvoorbeeld een pandrecht zijn op bepaalde machines, op voorraden of debiteurenvorderingen.

Opeisbaarheid

Vermeld in de rekening-courantovereenkomst wanneer de hoofdsom of het restant daarvan en de daarover verschuldigde rente opeisbaar zal zijn. Dit kan in de volgende situaties bijvoorbeeld het geval zijn:

 • In geval van fusie, splitsing, ontbinding, faillissement of surseance van betaling van één van de partijen;
 • In geval van staking of beëindiging van de bedrijfsuitoefening door een van de partijen;
 • Indien partij X geen dochtervennootschap meer is van partij Y;
 • Indien één van de partijen het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen verliest;
 • Bij overtreding van het bepaalde in de overeenkomst.
 • Journaalposten rekening-courant

  De financiële verwerking van de mutaties in rekening-courant is relatief eenvoudig. Stel onderneming A betaald een factuur voor onderneming B. De kosten van deze factuur bedragen € 1.000 en dit bedrag wordt schuldig gebleven door onderneming B. De journaalposten die onderneming A en onderneming B maken zijn hierna uiteengezet.

  Journaalpost onderneming A:

  GRB Omschrijving Debet Credit
  1800 Rekening-courantvordering onderneming B 1.000
  1100 Bank 1.000

  Journaalpost onderneming B:

  GRB Omschrijving Debet Credit
  4000 Kosten 1.000
  1800 Rekening-courantschuld onderneming A 1.000

  Reacties

  4 Comments

  1. Albersen 27 maart 2019 at 06:27 - Reply

   Geachte heer, mevrouw,

   Bij bovenstaande journaalposten blijft bij onderneming A de RekCour altijd Debet. Hoe loopt deze op nul?
   Welke boeking via memoriaal moet dan worden gemaakt?
   Dank u wel.

   Met vriendelijke groet
   H. Albersen

   • M 10 mei 2019 at 19:23 - Reply

    Niet via memoriaal maar via een storting door B via de bank
    Bij A:
    Bank
    Aan rek courant

    Bij B:
    Rek courant
    Aan bank

  2. k. Snel 14 mei 2019 at 19:20 - Reply

   debit credit
   Bij ontvangst van de faktuur die betaald moet in onderneming B moet de journaal dan als volgd geboekt worden ;
   kosten 1000
   Rc courant 1000
   en niet crediteuren zoals het moet zijn.
   Heb ik het goed of heb ik iets niet goed begrepen.

  3. Hans Hammink 26 januari 2020 at 12:06 - Reply

   Ik zou persoonlijk voor de optie debiteuren / crediteuren kiezen.
   Is makkelijker te specificeren nl. via openstaande posten heb je gelijk de specificatie.
   Dit is bij een grootboekrekening ‘rekening-courant’ niet het geval, tegenwoordig bestaat er wel een zgn. afletterfaciliteit, maar die wordt meestal alleen gebruikt bij het toepassen van de grootboekrekening ‘kruisposten’

  Leave A Comment

  Roel

  Fijn artikel, maar...

  Toch meer hulp nodig?

  Gerelateerde pagina's