Inhoudsopgave

De vennootschap onder firma (kortweg: V.O.F.) is een maatschap, tot uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam (Art. 16 Wetboek van Koophandel). Een V.O.F. is dus een maatschap + bedrijf + gemeenschappelijke naam. Het is mogelijk om een V.O.F. op te richten tussen twee rechtspersonen (2:5 BW).

Daarnaast bestaat er ook nog een commanditaire vennootschap (kortweg: C.V. in art. 19 WvK). Er is sprake van een C.V. indien binnen een vennootschap vennoten samenwerken die hoofdelijk aansprakelijk zijn, waarbij ook in ieder geval één persoon alleen deelneemt als geldschieter (art. 19 en 20 WvK).

.

Oprichting

De oprichting van een vennootschap onder firma is vormvrij. Bij voorkeur vindt de oprichting schriftelijk plaats, eventueel notariaal. Een V.O.F. dient ingeschreven te worden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Beëindiging

Ontbinding van de V.O.F. vindt op eenzelfde wijze plaats als de maatschap.

Inbreng

De inbreng van de vennoot kan bestaan uit geld, goederen, het genot van goederen en arbeid (7A:1662 BW).

Vertegenwoordiging

Elke vennoot is bevoegd namens de vennootschap te handelen, tenzij de bevoegdheid is beperkt (art. 17 WvK). Een voorwaarde voor de beperking is de zogenaamde kenbaarheidsvereiste. Dit houdt in dat de beperking moet zijn medegedeeld aan de derde. Ook kan de beperking zijn ingeschreven in het handelsregister.

Ieder der vennoten is bevoegd om beheershandelingen (dagelijkse gang van zaken) te verrichten (7A:1676BW). Beschikkingshandelingen dienen door de vennoten gezamenlijk te worden verricht.

Aansprakelijkheid

De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk, tenzij anders overeengekomen (art. 18 WvK). Aansprakelijkheid van een geldschieter / commandiet bij een C.V. is beperkt tot het bedrag van zijn inbreng. Om deze positie te behouden mag de naam van de commandiet niet door de vennootschap worden gebezigd. De commandiet mag bovendien geen beheersdaden verrichten.

Reacties

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's